Privacy

 

Wanneer u een website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Date4cash Nederland  (hierna: ‘Date4cash’) , worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Date4cash Nederland.

Date4cash vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Date4cash houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens AVG/GDPR, de Telecommunicatiewet als aan alle andere eventuele van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy.

 

Doel gegevensregistratie

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Date4cash verwerkt voor de volgende doeleinden:

De over u bekende informatie kan door Date4cash voorts op anonieme basis worden gebruikt voor de analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, et cetera. Deze informatie stelt Date4cash in staat haar producten en diensten steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te passen. Deze anonieme gegevens kunnen door Date4cash voor verschillende, waaronder commerciële, doeleinden aan derden beschikbaar worden gesteld.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens (anders dan de gegevens die deel uit maken van uw Profiel) worden door Date4cash zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derde partijen, behoudens het navolgende. Het is mogelijk dat Date4cash op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Date4cash zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Date4cash uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat sprake is van onrechtmatige uitingen of handelingen op een van de websites van Date4cash. In dergelijke gevallen zal Date4cash uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beveiliging gegevens

Date4cash respecteert de privacy van haar leden en overige gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Date4cash. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Date4cash voor wie dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Date4cash spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Date4cash is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Date4cash.

 

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in uw gegevens die door Date4cash zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Date4cash via e-mail.  Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:
[email protected]

 
 

Wijziging van deze Privacyverklaring

Date4cash behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018